Privacyverklaring bij sollicitatie


Bescherming van uw persoonsgegevens en respect voor uw privacy zijn waarden die Bank J.Van Breda & C° hoog in het vaandel draagt. Wij behandelen en beschermen uw gegevens met eerbied voor de wetgeving en regelgeving, op een eerlijke en transparante wijze. ‘Wij’, dat is Bank J.Van Breda & C° NV, gevestigd aan de Ledeganckkaai 7 te 2000 Antwerpen. Wij bieden op de Belgische markt een totaalpakket van financiële diensten aan en zijn actief onder drie divisies met eigen specifieke kenmerken:

 • Bank J.Van Breda richt zich als vermogensbegeleider tot zelfstandigen, beoefenaars van vrije beroepen en kleine en middelgrote ondernemingen.
 • Bank de Kremer richt zich als vermogensbegeleider tot kaderleden en particulieren.
 • Van Breda Car Finance is actief in de sector van de autofinanciering en de autoleasing en wil de beste kredietpartner zijn voor de cliënten van grote, zelfstandige autodealers.

Samen met zusterbank Delen Private Bank, die gespecialiseerd is in discretionair vermogensbeheer, maken wij deel uit van de beursgenoteerde investeringsmaatschappij Ackermans & van Haaren.
Met onze privacyverklaring willen we sollicitanten informeren over de wijze waarop wij hun gegevens verwerken bij de wervings- en selectie-activiteiten van onze divisies.
Deze privacyverklaring kan worden bijgewerkt om de inhoud ervan af te stemmen op wijzigingen in de regelgeving of bij de bank. De meest recente versie is beschikbaar op onze website (www.jobs.bankvanbreda.be).


1. Wat verstaan wij onder verwerking van persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens verstaan we gegevens waarmee u geïdentificeerd kan worden.
De verwerking van persoonsgegevens omvat elke mogelijke bewerking van deze gegevens, zoals het verzamelen, opslaan, bewaren, gebruiken, raadplegen, wijzigen, bekendmaken, verspreiden of vernietigen ervan.


2. Doeleinde en rechtsgrond waarvoor we uw gegevens gebruiken

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt met het oog op het voeren van een verantwoorde, effectieve en efficiënte rekruterings- en selectieprocedure om tot een juiste beoordeling, voorafgaand aan het sluiten van een arbeidsovereenkomst, te komen:

 • het analyseren van de gegevens
 • het afstemmen met de vacatures
 • communicatie van de rekruterings- en selectieprocedure
 • het testen van sollicitanten
 • het beoordelen met het oog op een mogelijke aanwerving
 • het informeren over andere relevante of toekomstige vacatures

In geen geval zal er een volledig automatische besluitvorming plaatsvinden bij de beoordeling.


3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

De bank verzamelt en verwerkt uitsluitend relevante en noodzakelijke persoonsgegevens, die u rechtstreeks verschaft via de jobwebsite (www.jobs.bankvanbreda.be),  via persoonlijke contacten, telefoongesprekken of e-mailverkeer met de bank of via schriftelijke sollicitatie.
Daarnaast kan de bank uw gegevens ontvangen via selectiekantoren waarmee ze samenwerkt. Hiervan wordt u als kandidaat steeds op de hoogte gebracht.

 • Identiteitsgegevens  
  • Naam, geslacht, geboortedatum en -plaats, nationaliteit, adres
 • Sociaal-demografische gegevens 
  • Opleiding en vorming, beroepservaring, talenkennis
 • Contactgegevens  
  • Taal, telefoonnummer, e-mailadres 
 • Andere persoonlijke gegevens 
  • Hobby’s, eventuele andere persoonlijke gegevens die u meedeelt in verband met de uitoefening van de functie

De bank verzamelt en verwerkt geen gegevens gelinkt aan ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksuele geaardheid.


4. Aan wie geven wij uw gegevens door?

4.1. Medewerkers van de bank
Binnen de bank is de toegang tot de gegevens alleen beschikbaar voor HR, de betrokken afdelingsverantwoordelijken en het betrokken lid van het Directiecomité. Deze bevoegden mogen de gegevens alleen gebruiken in het kader van de aanwerving van de sollicitant.

4.2. Externe partijen buiten de bank

Bij een sollicitatie worden uw gegevens in het platform van RECRUITEE B.V. ondergebracht. De gegevens zijn enkel consulteerbaar voor HR of de desbetreffende verantwoordelijke van de afdeling waar de vacature voor open staat van Bank J.Van Breda & C°.
Het privacybeleid van Recruitee is beschikbaar op de website van Recruitee.
De bank kan uw gegevens doorgeven aan een assessment centrum waarmee zij een samenwerkingsovereenkomst heeft, indien dit relevant is voor de aanwervingsprocedure.
De bank ziet erop toe dat deze externe partij uitsluitend toegang heeft tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om haar specifieke taak uit te voeren. De bank ziet er ook op toe dat deze partij zich ertoe verbindt de gegevens te gebruiken op een veilige en vertrouwde manier.
De persoonsgegevens zullen onder geen enkele voorwaarde door de bank ter beschikking worden gesteld aan derden, behalve ingeval dit noodzakelijk is voor de bescherming van haar wettelijke rechten of een wettelijke verplichting de mededeling daarvan aan autoriteiten of ingevolge een rechterlijke uitspraak noodzakelijk maakt.
In geen enkel geval verkoopt de bank uw persoonsgegevens aan externe partijen.
Wanneer de bank zou samenwerken met externe partijen buiten de Europese Economische Ruimte, neemt zij de gepaste maatregelen om te waarborgen dat uw persoonsgegevens in het land van ontvangst voldoende worden beschermd.


5. Bewaartermijn van uw gegevens
We bewaren uw persoonsgegevens gedurende de periode die nodig is om de aanwervingsprocedure te doorlopen. Daarna bewaart de bank uw gegevens met het oog om u te contacteren voor toekomstige sollicitaties. De totale bewaartermijn is maximum 2 jaar.
Op eenvoudig verzoek kunnen uw gegevens eerder verwijderd worden.
Wanneer de selectieprocedure leidt tot een arbeidsovereenkomst, worden de gegevens overgedragen naar uw personeelsdossier.


6. Veiligheid
De bank neemt passende technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat uw gegevens voldoend beschermd zijn tegen ongepaste toegang, verlies of diefstal, zoals:

 • IT-beveiligingsmaatregelen zoals anti-virus software, firewalls
 • Toegangscontroles


7. Rechten sollicitant
Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u de volgende rechten:

 • U kan uw persoonsgegevens inkijken, laten verbeteren en laten verwijderen.
 • U kan zich verzetten tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens.
 • U kan vragen om uw persoonsgegevens over te dragen aan een derde partij.

Voor de uitoefening van uw rechten kan u zich schriftelijk, met een kopie van uw identiteitskaart, richten tot Cliëntenservice:

 • per post: Bank J.Van Breda & C°, Cliëntenservice, Ledeganckkaai 7 te 2000 Antwerpen
 • per e-mail: Clientenservice@bankvanbreda.be

Indien Cliëntenservice u geen afdoend antwoord gaf, kan u zich schriftelijk, met een kopie van uw identiteitskaart, richten tot de functionaris voor gegevensbescherming (ook Data Protection Officer genoemd):

 • per post: Bank J.Van Breda & C°, Compliance - DPO, Ledeganckkaai 7 te 2000 Antwerpen
 • per e-mail: Compliance@bankvanbreda.be

Voor meer informatie of indien u niet akkoord gaat met het standpunt van de bank, kan u ook een klacht indienen bij de Belgische privacy-toezichthouder (met name de Gegevensbeschermingsautoriteit), via haar website www.gegevensbeschermingsautori...