Overslaan naar content

Privacyverklaring sollicitanten

Inleiding

Bescherming van uw persoonsgegevens en respect voor uw privacy zijn waarden die Bank J.Van Breda & C°, hierna de bank, hoog in het vaandel draagt. Wij behandelen en beschermen uw gegevens met eerbied voor de wet- en regelgeving, op een eerlijke en transparante wijze.

Met deze privacyverklaring willen we sollicitanten informeren over de wijze waarop wij hun gegevens verwerken bij de wervings- en selectie-activiteiten van onze divisies. Dat doen we door u een ruim en duidelijk antwoord te geven op de volgende vragen:

 • Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

 • Wat verstaan wij onder verwerking van persoonsgegevens?

 • Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

 • Welke categorieën persoonsgegevens verwerken wij?

 • Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtvaardigingsgronden verwerken wij uw persoonsgegevens?

 • Aan wie geven wij uw persoonsgegevens door?

 • Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

 • Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

 • Welke rechten heeft u bij de verwerking van uw persoonsgegevens en hoe kan u deze rechten uitoefenen?

Deze privacyverklaring kan worden bijgewerkt om de inhoud ervan af te stemmen op wijzigingen in de regelgeving of bij de bank. De meest recente versie is beschikbaar op onze website.

Wij brengen u via de gebruikelijke communicatiekanalen op de hoogte van wijzigingen.

Meer informatie over de wet-en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming en privacy is beschikbaar op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be, de website van de Belgische toezichthouder (met name de Gegevensbeschermingsautoriteit).

Wie verzamelt de gegevens?

Bank J.Van Breda & C° NV, gevestigd te 2000 Antwerpen,  Ledeganckkaai 7. De bank biedt op de Belgische markt een totaalpakket van financiële diensten aan en is actief onder drie divisies met eigen specifieke kenmerken:

 • Bank J.Van Breda & C° richt zich als vermogensbegeleider tot zelfstandigen, beoefenaars van vrije beroepen en kleine en middelgrote ondernemingen.

 • Bank de Kremer richt zich als vermogensbegeleider tot kaderleden en particulieren.

 • Van Breda Car Finance is in heel België actief in de sector van autofinanciering en autoleasing en wil de béste niet merk gebonden kredietpartner zijn voor erkende concessiehouders om de verkoop van wagens te faciliteren en de cliëntenservice uit te breiden met financiële producten.

Samen met zusterbank Delen Private Bank, die gespecialiseerd is in discretionair vermogensbeheer, maakt de bank deel uit van de beursgenoteerde investeringsmaatschappij Ackermans & van Haaren.

Waarom  en welke categorieën persoonsgegevens verwerkt de bank?

De bank verzamelt en verwerkt geen gegevens gelinkt aan ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksuele geaardheid.

De bank zal de kandidaat eveneens niet ondervragen over zijn gezondheidstoestand, tenzij voor specifieke functiekenmerken nog informatie over de gezondheidstoestand van de kandidaat nodig is om de geschiktheid van de kandidaat te beoordelen.

Er worden eveneens geen vragen gesteld over het gerechtelijk verleden van de kandidaat. Als het echter een beroep betreft waarvoor de wet vereist dat de houder over een blanco strafblad beschikt of niet veroordeeld mag zijn voor bepaalde zaken, kunnen deze vragen toch worden gesteld. In dat geval zijn ze namelijk noodzakelijk voor de correcte toepassing van deze wet.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt met het oog op het voeren van een verantwoorde, effectieve en efficiënte rekruterings- en selectieprocedure om tot een juiste beoordeling, voorafgaand aan het sluiten van een arbeidsovereenkomst, te komen.

Van wie verwerkt de bank persoonsgegevens?

De bank verwerkt persoonsgegevens van die personen met wie we een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie hebben of gehad hebben of wensen te hebben, dit uitsluitend in kader van wervings- en selectie-activiteiten.

  Wat verstaat de bank onder verwerking van persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens verstaat de bank niet alleen gegevens die u rechtstreeks identificeren, maar ook gegevens aan de hand waarvan u onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd:

 • rechtstreekse identificatie is mogelijk via persoonsgegevens zoals uw naam, adres, rijksregisternummer, e-mailadres, telefoonnummer

 • onrechtstreekse identificatie is mogelijk via informatie die u kan identificeren wanneer ze wordt gecombineerd met andere informatie. Zo kan uw rekeningnummer een persoonsgegeven worden wanneer het wordt gekoppeld aan uw naam.

Onder verwerking wordt verstaan elke mogelijke bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Dit is de bank. De bank is verwerkingsverantwoordelijke en beslist waarom en hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

Voor een aantal verwerkingen van persoonsgegevens doet de bank een beroep op bedrijven die in haar opdracht persoonsgegevens verwerken, zoals hierboven beschreven. Deze bedrijven noemt men verwerkers. U kan deze verwerkers zien als onderaannemers die de uitbestede gegevensverwerkingen uitvoeren ten behoeve van de bank.

De taken van de verwerker jegens de verwerkingsverantwoordelijke moeten in een overeenkomst worden gespecificeerd. Zo moet in de overeenkomst bijvoorbeeld worden aangegeven wat er met de persoonsgegevens gebeurt na beëindiging van de overeenkomst. De verwerker mag een deel van zijn taak enkel uitbesteden aan een andere verwerker wanneer hij vooraf schriftelijke toestemming van de verwerkingsverantwoordelijke heeft gekregen.

Waarom deelt de bank gegevens met derden?

De bank deelt jouw persoonsgegevens enkel met een andere partij als je daar zelf om verzoekt, als het noodzakelijk is voor het bewerkstelligen van onze dienstverlening of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Bij de bank zullen wij niet zomaar jouw persoonsgegevens doorgeven aan derden buiten de Europese Economische Ruimte (hierna: “EER”). In bepaalde gevallen kan het echter zijn dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden die zich buiten de EER bevinden. Wij zullen in deze situaties ervoor zorgen dat deze doorgifte gebeurt in overeenstemming met de AVG (door o.a. de aanwezigheid van een adequaatheidsbesluit in het betreffende land of het afsluiten van SCC’s en aanvullende maatregelen, etc.).

Hoe beveiligt de bank uw persoonsgegevens?

De bank neemt passende technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat uw persoonsgegevens voldoende beschermd zijn tegen ongepaste toegang, verlies of diefstal, zoals:

 • IT-beveiligingsmaatregelen zoals anti-virus software, anti-spyware software, firewalls, encryptie (versleuteling) en pseudonimisering;

 • Toegangscontroles.

Hoelang bewaart de bank uw persoonsgegevens?

De bank bewaart uw persoonsgegevens gedurende de periode die nodig is om de aanwervingsprocedure te doorlopen. Voor de specifieke bewaartermijn, zie hoger.

Wanneer de selectieprocedure leidt tot een arbeidsovereenkomst, worden de gegevens overgedragen naar uw personeelsdossier. We verwijzen hiervoor naar de privacyverklaring voor werknemers.

Welke rechten heeft u bij de verwerking van uw persoonsgegevens en hoe kan u deze rechten uitoefenen?

Recht op inzage: U hebt recht op inzage in alle persoonsgegevens die wij van u verwerken. U kan ook een kopie van deze gegevens krijgen, die wij u op papier of digitaal zullen toesturen.

Recht op rectificatie: Indien u vaststelt dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan u ons vragen om uw persoonsgegevens te verbeteren of te vervolledigen.

Recht op beperking van de verwerking: Dat kan in drie gevallen.

 1. U betwist dat uw gegevens correct zijn: de bank mag uw gegevens niet verwerken tot alles is aangepast.

 2. Uw gegevens zijn onrechtmatig verkregen: u vraagt om uw gegevens te behouden, maar beperkt het gebruik ervan.

 3. De bank heeft uw gegevens niet meer nodig: u kan wel vragen om ze bij te houden, omdat u ze nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van je rechten voor de rechtbank.

Recht op gegevensoverdracht: Als betrokkene hebt u het recht om uw persoonsgegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat of om deze te laten overdragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Recht op wissing: U hebt het recht te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens indien

 • u geen toestemming meer geeft om je gegevens te verwerken;

 • uw gegevens niet langer nodig zijn voor die organisatie;

 • uw gegevens zonder expliciete toestemming verkregen zijn;

 • uw gegevens verkregen zijn toen je nog minderjarig was;

 • als het wettelijk verplicht is – bijvoorbeeld na een klacht;

 • deze niet langer noodzakelijk zijn in het licht van de doeleinden van deze privacyverklaring of indien u uw toestemming voor de verwerking intrekt.

Recht op het intrekken van jouw toestemming: Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een toestemming die we van u hebben verkregen, kan je deze te allen tijde intrekken (bv. wanneer je jezelf inschrijft voor een nieuwsbrief, etc.).

Recht om je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens en tegen automatische beslissingen: Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij bepaalde persoonsgegevens verwerken op basis van onze gerechtvaardigde belangen (zoals bijvoorbeeld voor direct marketing), kan u zich daartegen verzetten.

Dergelijk verzet zullen wij inwilligen, tenzij er dwingende redenen zijn om dat niet te doen, zoals bijvoorbeeld wanneer wij gegevens verwerken om fraude te bestrijden.

In sommige gevallen mag je je ook verzetten tegen automatische beslissingen. De bank mag geen beslissing nemen over uw gezondheid of financiële situatie als ze alleen uw persoonsgegevens heeft.

Hoe kan u deze rechten uitoefenen?

Afhankelijk van de verwerking en de rechtsgrond van die verwerking is het mogelijk dat bepaalde voorwaarden of beperkingen gekoppeld zijn aan de uitoefening van bovenvermelde rechten.

U kan zich hiervoor schriftelijk, met een kopie van uw identiteitskaart, richten tot de functionaris voor gegevensbescherming (ook Data Protection Officer genoemd):

 • via e-mail

 • via post: Bank J.Van Breda & C°, Data Protection Officer, Ledeganckkaai 7 te 2000 Antwerpen

Elk verzoek tot uitoefening van een recht dat u aan de bank richt, wordt binnen de wettelijke termijn behandeld en beantwoord.

Recht om klacht in te dienen

Als u niet akkoord gaat met het standpunt van de bank heeft u het recht om een klacht in te dienen. U kunt deze versturen aan de Data Protection Officer van de bank. Het staat u eveneens vrij om contact op te nemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit via de onderstaande gegevens, of de gegevensbeschermingsautoriteit van uw eigen woonplaats/land:

Contact

Heb je nog vragen over deze privacyverklaring of over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan gerust contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO) via compliance@bankvanbreda.beNoodzakelijke cookies

Sommige cookies zijn vereist voor kernfunctionaliteiten. Mogelijk zal de website niet optimaal functioneren zonder deze cookies. De cookies staan standaard aan. Dit kan niet gewijzigd worden.

Optionele cookies

Schakelt de functie 'Via LinkedIn solliciteren' in. Met deze functionaliteit kun je met je LinkedIn-profiel op vacatures reageren. Als je op onze website op Via LinkedIn solliciteren klikt, zijn er een aantal sollicitatievelden vooraf ingevuld met je profielgegevens en voegen we automatisch je volledige LinkedIn-profiel toe aan het sollicitatieformulier. Dit betekent dat we gemakkelijk toegang hebben tot je volledige LinkedIn-profiel terwijl we je sollicitatie bekijken. Zie het Cookiebeleid van LinkedIn voor details over de gebruikte cookies en de verkregen data. Solliciteren met LinkedIn is onderworpen aan LinkedIn's Cookie beleid.

Privacyverklaring sollicitanten - versie 09.2023